Terms and Agreements

Hemmers Gym | Druivenstraat 33 | 4816 KB Breda |
KvK nummer: 20144602

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hemmers Gym en de sporter en alle werkzaamheden van Hemmers Gym die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
 • Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen, opleidingen of de trainingen van Hemmers Gym.
 • Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Hemmers Gym. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.hemmersgym.nl/nl/algemene-voorwaarden 
 • Bij inschrijving voor lessen en de trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 
 • De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en de trainingen zijn strikt persoonlijk.
 • Hemmers Gym behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van Hemmers Gym.
 • Hemmers Gym behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.
 • De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Hemmers Gym gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches/ bar en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.
 • Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig bent.
 • U dient een ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van anderen kan onmiddellijke royering tot gevolg hebben.
 • Er wordt in de sportschool alleen Nederlands gesproken, tenzij men de Nederlandse taal niet beheerst. Het is niet toegestaan om onderling Marokkaans, Turks, Surinaams of anders te praten

2. Verantwoordelijkheden en plichten Hemmers Gym

 • Hemmers Gym verzorgt lessen, opleidingen en de trainingen gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de aangekondigde datum.
 • Hemmers Gym is ervoor verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
 • Hemmers Gym zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.

3. Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter

 • Bezoek aan de ruimtes van Hemmers Gym alsmede het gebruik van faciliteiten zoals lockers is geheel op eigen risico.
 • De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en de trainingen.
 • Hemmers Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen, opleidingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.
 • Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Hemmers Gym, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker en/of kleedruimte. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 week bewaard. Indien er geen lockers aanwezig zijn wordt geadviseerd waardevolle spullen in beheer the geven van de dienstdoende persoon achter de balie/bar.
 • Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Hemmers Gym toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

4. Deelname en uitsluiting van de sporter

 • Hemmers Gym behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.
 • Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Hemmers Gym te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Hemmers Gym op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
 • Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Hemmers Gym in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Hemmers Gym en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Hemmers Gym het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Hemmers Gym te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.

5. Lidmaatschap / betaling en opzegging

Lidmaatschap:

 • Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient ondertekend te worden door een ouder of verzorger indien het lid minderjarig is. 
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vast contract van 6 maanden, opzeggen van dit contract kan 1 maand voor de eindtermijn van uw 6 maanden contract. Hierna wordt het contract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 • De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde bedrag, een bewijs van lidmaatschap. (kopie inschrijving).
 • Losse lessen en inschrijfgeld dienen vooraf (in één keer) te worden betaald.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Hemmers Gym gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Betalen:

 • Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in eén keer te worden betaald aan de balie. De contributie voor overeengekomen termijn dient uiterlijk iedere eerste van het begin van de maand te worden voldaan oftewel voorafgaand de gebruiksmaand. Hemmers Gym hanteert de pro rato voorwaarden, het contract voor de overeengekomen periode start vanaf de eerste volledig betaalde maand.
 • De contributie wordt per maand geïncasseerd via automatische incasso of door contante betaling. Als u via automatische incasso betaalt, dient u te zorgen voor voldoende banksaldo. Als de automatische incasso, om welke reden dan ook, wordt teruggeboekt buiten de schuld van Hemmers Gym, moet de verschuldigde contributie bij een volgend bezoek contant of per pin worden voldaan. In dat geval zijn administratiekosten verschuldigd.
 • Indien u uw betalingsverplichting(en) tegenover Hemmers Gym niet nakomt, wordt de vordering uit handen gegeven aan gerechtsdeurwaarder. Wanneer u een betalingsachterstand heeft, van 2 of meerdere maandtermijnen, wordt het volledige contributiebedrag van de looptijd van het contract opeisbaar. Alle kosten die daarmee verband houden zijn voor uw rekening. Dit doet niets af aan de bevoegdheid van Hemmers Gym om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen wanneer een u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of huisregels die gelden bij Hemmers Gym.
 • Wordt de overeenkomst vanwege hierboven genoemde reden door Hemmers Gym ontbonden, dan wordt u direct de toegang tot de faciliteiten van de Gym geweigerd en wordt uw lidmaatschapspas geblokkeerd.
 • Bij achterstallige betaling, waarbij de abonnee te kennen geeft al eerder gestopt te zijn, zal deze het uitschrijfformulier moeten kunnen tonen. Is dit niet het geval dan zal het incasso bureau de verdere afhandeling op zich nemen.Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.

Opzeggen:

 • Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. In de eerste 6 maanden bestaat uit een vast contract, opzeggen van dit contract kan 1 maand voor de eindtermijn van uw 6 maanden contract.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de receptie middels een opzegformulier, hierbij zal de pas ingeleverd moeten worden en wordt het opzegformulier ondertekend in tweevoud. 1 voor de uitschrijver en 1 voor Hemmers Gym.
 • Na het stop zetten heeft het oud lid de mogelijkheid binnen een half jaar na de opzegdatum voor € 5,- inschrijfgeld weer lid te worden. Mocht een oud lid na dit half jaar weer lid willen worden, dan zal het gewone inschrijfgeld van € 10,- weer moeten worden voldaan.
 • Indien een uitschrijving plaatsvind met als reden COVID-19 en/of gedurende COVID-19 in Nederland, hanteren wij bij herinschrijving €75.00 inschrijfgeld en zal de maandelijkse contributie worden geïndexeerd met €7.50 per maand voor onbepaalde tijd.
 • Hemmers Gym behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren. U heeft het recht om in verband daarmee de overeenkomst op te zeggen. 

6. Ziekte, zwangerschap en vakantie

 • Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. U kunt door Hemmers Gym worden ontheven van uw betalingsverplichting bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts. Het lidmaatschap kan dan omgezet worden naar een slapend tarief ad € 20,00 per maand bij minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden ongeschiktheid. Indien het een jaarabonnement betreft zal de einddatum met de duur van de ongeschiktheid worden opgeschoven.
 • Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

7. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties

De openingstijden worden vastgesteld door Hemmers Gym. Het kan zijn dat de Gym op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.

8. Annuleren door Hemmers Gym en restitutie

Hemmers Gym mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen waaronder overmachtssituaties zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten, en bij landelijke en wettelijke restricties etc.

9. Beeld- en geluidsdragers, kijken, toegang tot de zaal

 • Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na lessen en de trainingen is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluidsdragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape etc.
 • Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken, tenzij interesse is om lid te worden. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.
 • Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die de sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter beneden aan de bar te wachten.

10. Drank, etenswaren en roken

 • Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.
 • Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan.
 • Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan. In de bar/receptie kan gegeten worden.

11. Huisregels

U dient zich gedurende uw verblijf in Hemmers Gym te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. Tevens dient u aanwijzingen van Hemmers Gym, haar medewerkers en/of andere hulppersonen voor het gebruik van de GYM op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

Het door u overtreden van de instructies en/of huisregels geeft Hemmers Gym het recht u de toegang tot de Gym te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de door u betaalde contributie

Hoofdregels vechtsportzaal:

 • Het is verboden met schoenen de zaal te betreden.
  Note: (Behalve balletschoenen en/of speciale boksschoenen)
 • Attributen op de juiste plek terug plaatsen. Verboden te eten en het gebruik van blikjes drinken in de zaal
 • Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf)
 • Bidons en flesjes goed afgesloten houden

Hoofdregels fitnesszaal:

 • Handdoek gebruiken op de toestellen
 • Niet met Spullen en gewichten terug plaatsen op de plek waar het hoort. Geen gewichten aan de toestellen laten hangen.
 • Verboden met straatschoenen in de zaal te lopen
 • Na zweten op cardio apparaat en of fitnessapparaat deze schoonmaken met desinfecterende middel
 • Verboden te eten en het gebruik van blikjes drinken in de zaal
 • Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf)
 • Bidons en flesjes goed afgesloten houden

Hoofdregels Kleedkamers:

 • Vechtsporters zijn verplicht om hun tas mee te nemen naar de vechtsportzaal en daar in de lockers te stoppen

12. Kinderen en huisdieren

 • Als leeftijdgrens geldt 6 jaar of ouder. Het aanmeldingsformulier dient dan wel door één van de ouders of voogd ondertekend te worden tot en met 18 jaar. Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde - toegang tot de ruimtes van Hemmers Gym, is voor eigen risico van ouder/voogd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

13. Klachten

Klachten dienen mondeling gemeld te worden en schriftelijk gemotiveerd bij de receptie. Dit kan ook door middel van een e-mail aan nickhemmers@hotmail.com. Hemmers Gym maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager.

14. Huis en Gedragsregels voor de ouders / verzorgers van het lid

 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • De ouder/verzorger zal moeten wachten tijdens de les van zoon/dochter in lounge ruimte bij de bar/ receptie.
 • De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • De ouder/voogd spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

15. Slotbepalingen

 • Met het betreden van Hemmers Gym geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.
 • De voorwaarden kunnen tussentijds door Hemmers Gym worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
 • Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.